Disclaimer

Ondanks de uiterste zorg, die wij hebben besteed aan de uitgave van het HMore Magazine met de daarin opgenomen gegevens en de informatie op deze website, kan de uitgever VB Facility Services B.V. niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud.

VB Facility Services B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van informatie uit het HMore magazine of van deze website.
Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen in het magazine HMore of op deze website, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de uitgever.
VB Facility Services B.V. kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.