Disclaimer

Ondanks de uiterste zorg, die wij hebben besteed aan de uitgave van het HMore Magazine met de daarin opgenomen gegevens en de informatie op deze website, kan de uitgever VB Facility Services B.V. niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud. VB Facility Services B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van informatie uit het HMore magazine of van deze website. Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen in het magazine HMore of op deze website, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de uitgever. VB Facility Services B.V. kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Privacy Statement

VB Facilities Haarlemmermeer BV, gevestigd aan Taurusavenue 183, 2132 LS Hoofddorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Taurusavenue 183, 2132 LS Hoofddorp

023-7114052

Laurens Schenk is de Functionaris Gegevensbescherming van VB Facilities Haarlemmermeer BV Hij/zij is te bereiken via info@hmore.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

VB Facilities Haarlemmermeer BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hmore.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VB Facilities Haarlemmermeer BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief 
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken om op het afgeschermde platform van de website te kunnen inloggen voor extra informatie, alleen geschikt voor members en founders van hmore.

Geautomatiseerde besluitvorming

VB Facilities Haarlemmermeer BV maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VB Facilities Haarlemmermeer BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als u uw account zelf verwijderd, worden tevens uw gegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

VB Facilities Haarlemmermeer BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VB Facilities Haarlemmermeer BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VB Facilities Haarlemmermeer BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@hmore.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. VB Facilities Haarlemmermeer BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. VB Facilities Haarlemmermeer BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VB Facilities Haarlemmermeer BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@hmore.nl. VB Facilities Haarlemmermeer BV heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: De website van Hmore.nl is gemaakt in WordPress. De website wordt beveiligd door Wordfence die dagelijks de gehele website scant en hackers blokkeert en buitensluit. Wordfence is GDPR proof. De website wordt dagelijks onderhouden en is altijd up-to-date. De website heeft een SSL certificaat voor veilig verkeer. De website wordt gehost bij een betrouwbare hostingpartij waar een verwerkersovereenkomst mee is afgesloten.